LogoLobbywatch

Mutuel Versicherungen AG

Caisses maladie, Assurances, SA, Martigny

Données sur l'organisation
Site internet
www.mutuel.ch
IDE registre du commerce
CHE-115.747.976
Description
Die Mutuel Versicherungen AG ist ein Privatversicherer und Gesellschaft der Groupe Mutuel Holding SA.
Groupe Mutuel Holding AG